Do czego Miasto się skłaniało ....

11 października 2018


Oświadczenie Prezydenta Radomska dotyczące wypowiedzi Pani Wioletty Pal w telewizji NTL na temat Muzeum Żydowskiego pod Gołym Niebem.

 

W „Rozmowie Dnia” wyemitowanej 3 października na antenie telewizji NTL, Pani Wioletta Pal, kandydat na prezydenta Radomska - na pytanie dotyczące Muzeum Żydowskiego Pod Gołym Niebem stwierdziła, że „Nigdy Miasto nie skłaniało się do wymiany tablic na własny koszt. Jest porozumienie zawarte, że każda tablica, jeśli jest zniszczona musi być wymieniona przez fundację „Yiddele Memory”.

Dziwi mnie ta wypowiedź, bo w czasie gdy powstawało Muzeum Żydowskie, Pani Wioletta Pal pełniła funkcję zastępcy prezydenta Radomska i sama podpisywała niektóre dokumenty dotyczące jego powstania. I tak na przykład w piśmie przez nią podpisanym 11 kwietnia 2014 wyrażającym zgodę na umieszczenie tablic w chodnikach czytamy m.in. „Po zakończeniu montażu tablic zostanie sporządzony, przy współudziale Wnioskodawcy i przedstawiciela zarządcy drogi, protokół odbioru wykonanych prac oraz nieodpłatnego przeniesienia prawa własności tablic na rzecz gminy Miasta Radomsko. Załącznik do protokołu stanowić będzie dokumentacja w oparciu o którą zarządca drogi, dysponując nabytym prawem do eksploatacji projektu na tym polu, będzie mógł wykonać wierną replikę każdej z płyt, w przypadku jej zniszczeniu w całym okresie eksploatacji drogi”.

A więc miasto się jednak skłaniało... Co więcej, po protokolarnym odbiorze 2 czerwca 2014 roku Miasto Radomsko ubezpieczyło płyty od skutków wandalizmu prowadzącego do trwałego uszkodzenia lub zniszczenia.

O „skłanianiu” świadczy też kolejne pismo, również podpisane przez Panią Wiolettę Pal, z 25 czerwca, gdy okazało się, że pojedyncze tablice nie wytrzymują próby czasu – i wtedy Miasto informuje fundację „Yiddele Memory” o możliwości dokonania modyfikacji obowiązujących ustaleń. „Jednocześnie zastrzegam, iż w sytuacji kolejnych, następujących po sobie w krótkim czasie, podobnych zdarzeń, właściwym będzie zastosowanie przez Miasto Radomsko modyfikacji dotychczas obowiązujących ustaleń w kształcie jaki obowiązuje w odnośnych stanowiskach Powiatu Radomszczańskiego i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad”. Pani Wioletta Pal, podpisując to pismo, potwierdza, że ustalenia fundacji „Yiddele Memory” z Miastem Radomsko były inne niż z Powiatem Radomszczańskimi i GDDKiA. Tam obowiązywały zapisy, że w przypadku uszkodzenia płyt wymienia je fundacja „Yiddele Memory”, a jeśli tego nie zrobi zarządca odtwarza nawierzchnię chodnika do stanu, jaki był przed wbudowaniem tablic.

Szkoda, że była wiceprezydent tak nonszalancko wypowiada się o inicjatywach, w których tworzeniu uczestniczyła, bowiem Prezydent Miasta Radomsko jako zarządca dróg gminnych w Radomsku zobligowany jest ustawowo dbać o bezpieczeństwo użytkowników na drogach jak i na chodnikach, które pozostają w jego zarządzie.

 

Jarosław Ferenc

Prezydent Miasta Radomska