Dyskusja o planie zagospodarowania

6 grudnia 2016


Prezydent Miasta Radomsko zaprasza do udziału w dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami zawartymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic Unii Europejskiej, Odległej, do północnej granicy miasta i trasy A1.

Dyskusja odbędzie się 7 grudnia w sali 104 Urzędu Miasta, ul. Tysiąclecia 5. Początek o godzinie 14.00.

godnie z art. 18 ust. 1 z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Prezydenta Miasta Radomska na piśmie:

  • bezpośrednio lub listownie do Urzędu Miasta Radomska, 97–500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5;
  • w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu na adres um@radomsko.pl, opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Uwagi należy zgłaszać do 10 stycznia 2017 roku. Uwagi złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.