Informacja o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 01 stycznia 2020r.

3 stycznia 2020


Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, iż od dnia 01 stycznia 2020 roku na podstawie Uchwały Rady Miejskiej nr XI/136/19 z dnia 29 października 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości stawki tej opłaty zmieniona Uchwałą Rady Miejskiej nr XIII/143/19 z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenie opłaty za gopodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty będzie obowiązywała nowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Nowa stawka opłaty wynosi:

  • 16,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,
  • zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, w części, na której zamieszkują osoby, które są objęte i posiadają Kartę Dużej Rodziny tj. w części dotyczacej rodziny wielodzietnej, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny w kwocie 1,00 zł od osoby.

Powyższa zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji.

Do właścicieli nieruchomości zostaną wkrótce dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej na podstawie danych podanych w dotychczasowej deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczenia przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.


Mieszkańcy, którzy nie zmienili deklaracji na selektywna zbiórkę odpadów powinni niezwłocznie zgłosić się do Urzędu Miasta i zmienić deklarację.

Jednocześnie przypominamy o terminowości wpłat za odpady komunalne, których należy dokonywać do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego obowiązek ponoszenia opłat dotyczy.