Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

26 czerwca 2019


Dziś od godz. 9. trwało Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. W jej ramach odbyły się również wizje lokalne m.in. w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (były ZUOK), w której uczestniczył również prezydent Jarosław Ferenc.

Wszystkie punkty posiedzenia radni zaopiniowali pozytywnie. Debatowali nad:

  1. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie Raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radomska za lata 2014-2018
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radomska na lata 2019 -2022
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019.
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Miasta Radomsko
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 400/9 obręb 3 miasta Radomska o pow. 0,9913 ha stanowiącej własność Miasta Radomska na nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną numerami działek 15/1 i 15/2 obręb 33 miasta Radomska o łącznej pow. 1,5363 ha stanowiącą własność BEAN spółka z o.o.
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3948E – ul. Jagiellońskiej w Radomsku –Etap I i II i przebudowę drogi powiatowej nr 3934E ul. Prymasa Wyszyńskiego w Radomsku

Po obradach dokonali wizji lokalnej w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, przyjrzeli się miejskiej zieleni oraz terenom zagrożonym podtopieniami i zrewidowali stan sieci deszczowej.

Galeria