Konkurs dla NGO

17 stycznia 2020


Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2020 roku.

W ramach konkursu ubiegać się można o dofinansowanie na następujące rodzaje zadań:

1. Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej) - planowane środki finansowe: 38.000,00 zł,
2. Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym - planowane środki finansowe: 50.000,00 zł,
3. Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i środowiskowym - planowane środki finansowe: 15.000,00 zł,
4. Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej seniorów - planowane środki finansowe: 14.000,00 zł,
5. Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska - planowane środki finansowe: 3.000,00 zł.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 12/2020 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 17 stycznia 2020 r.

Termin składania ofert upływa z dniem 07 lutego 2020 roku.

Formularz oferty dostępny jest na www.bip.radomsko.pl/organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania