Konkurs na upowszechnianie wiedzy o Bitwie Warszawskiej 1920

18 czerwca 2020


W ramach naboru można uzyskać granty na realizację działań o charakterze lokalnym i regionalnym, upowszechniających wiedzę o Bitwie Warszawskiej 1920 r. i jej znaczeniu dla odbudowy polskiej państwowości. Organizatorem programu jest Biuro Programu „Niepodległa”.

Wnioski o dotacje mogą składać organizacje pozarządowe – spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia porozumienia z co najmniej dwoma podmiotami, z którymi realizował będzie projekt.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

1. Projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w szczególności upamiętniające postacie i wydarzenia ważne dla historii lokalnej – warsztaty, gry terenowe, spacery i rajdy tematyczne, konkursy, gry miejskie, projekty interdyscyplinarne.
2. Lekcje i spotkania tematyczne, wykłady, panele dyskusyjne.
3. Wystawy (wraz z katalogami), wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych, murale, prace porządkowe i dokumentacyjne na cmentarzach i miejscach o znaczeniu historycznym, archiwa społeczne.
4. Rekonstrukcje wydarzeń historycznych.
5. Działania on-line: wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

Cel strategiczny programu: włączenie mieszkańców Polski w działania związane ze zwiększeniem świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości.

Budżet programu: 2.000.000 zł
Wysokość wsparcia: 10.000 – 40.000 zł, 100%
Czas trwania projektu: 3.08 – 20.10.2020 r.

Więcej na niepodlegla.gov.pl