Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

21 grudnia 2018


Na podstawie Zarządzenia Nr 269/2018 Prezydenta Miasta Radomsko z dnia 21 grudnia 2018 r. ogłoszone zostały konsultacje projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko na rok 2019. Konsultacje mają na celu zapoznanie społeczności z projektem w/w dokumentu oraz zebranie opinii i uwag na jego temat.

Wypełnione formularze konsultacyjne można składać od dnia 28 grudnia 2018 r. do dnia 11 stycznia 2019 r. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, w godzinach pracy urzędu lub elektronicznie na adres: um@radomsko.pl

Projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na 2019 rok oraz formularz konsultacji projektu zostały zamieszczone poniżej.

- Projekt

- Formularz