Kontakt

Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami
ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko
e-mail: odpady@radomsko.pl

 

Nr telefonu          Nr pokoju Zakres spraw dot. gospodarki odpadami
44 685 44 96 p. 306 Naczelnik Wydziału
44 685 44 91 p. 16 Z-ca Naczelnika Wydziału

44 685 44 90

 

 

p. 9

 

 

  • Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Brak pojemników na odpady komunalne
  • Brak odbioru odpadów komunalnych
  • Kontrole selektywnego zbierania odpadów komunalnych
  • Toczące się postępowania administracyjne ws. niezłożenia deklaracji oraz deklaracji,   które budzą uzasadnione wątpliwości
  • Półroczne sprawizdania firm odbierających odpady komunalne
44 685 45 24 p. 10
  • Informacja o dokonanych wpłatach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami         komunalnymi (nadpłaty, niedopłaty)
  • Informacje o wystawionych upomnieniach z tytułu zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • Tytuły wykonawcze