Likwidacja użytkowania wieczystego gruntów

11 stycznia 2019


Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów zapoczątkowała operację całkowitej likwidacji instytucji użytkowania wieczystego. Oznacza to, że od 1 stycznia 2019 r. z własnością lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego będzie mogło być związane wyłącznie prawo własności gruntu.

Jakie nieruchomości będą podlegać przekształceniu?

Grunty, których dotyczy przekształcenie to nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
1. mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne lub
3. o których mowa w pkt. 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innym obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Czy wniosek jest wymagany?

Z dniem 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa nastąpiło przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Aby nastąpiło przekształcenie, nie jest wymagany wniosek użytkownika wieczystego ani zgoda pozostałych właścicieli lokalu.

Zaświadczenie

Dokumentem potwierdzającym przekształcenie jest zaświadczenie, które jednocześnie stanowi podstawę ujawnienia prawa własności gruntu w księdze wieczystej oraz ewidencji gruntów i budynków. W przypadku gruntów stanowiących własność Gminy Miasta Radomsko Prezydent Miasta Radomsko wydaje zaświadczenie: z urzędu - nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia albo na wniosek właściciela.

Co należy zrobić, aby otrzymać zaświadczenie wcześniej?

1. Zaświadczenie może być wydane na wniosek właściciela w określonych poniżej terminach jeżeli spełnione są wszystkie przesłanki przekształcenia nieruchomości tj.:
w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku przez właściciela lokalu uzasadnionego potrzebą dokonania czynności prawnej mającej za przedmiot lokal albo właściciela gruntu uzasadniony potrzebą ustanowienia odrębnej własności lokalu.
2. Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł.

Jaka jest wysokość i zasady wnoszenia opłat za przekształcenie?

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu wnosi opłatę na rzecz Gminy Miasto Radomsko. Wysokość opłaty jest równa wysokości dotychczasowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia tj. w dniu 1 stycznia 2019 r.

Opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.
Opłatę należną za rok 2019 wnosi się w terminie do dnia 29 lutego 2020 r.
W terminie do dnia 31 marca 2020 roku należy również uiścić opłatę za 2020 rok.
Pozostałe opłaty wnosi się w terminie do dnia 31 marca każdego roku.

Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed dniem upływu terminu płatności właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprzekraczający danego roku kalendarzowego.

Wniesienie jednorazowej opłaty

Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi na piśmie zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty (opłata jednorazowa). Wysokość opłaty jednorazowej odpowiada iloczynowi wysokości opłaty obowiązującej w roku, w którym zgłoszono zamiar wniesienia opłaty jednorazowej, oraz liczby lat pozostałych do upływu okresu.

Informacja o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej, jej wysokości i okresie wnoszenia tej opłaty, a także możliwości wniesienia opłaty jednorazowo będzie zawarta w zaświadczeniu.

Osoby zainteresowane dokonaniem opłaty jednorazowej za okres 20 lat powinny zgłosić taki zamiar jak najszybciej, bowiem jeśli dokona się wpłaty i zgłosi to jeszcze przed wydaniem zaświadczenia, to w zaświadczeniu pojawi się zapis, że została wniesiona opłata jednorazowa w całości, co oznacza, że w księdze wieczystej nie zostanie dokonany wpis roszczenia o opłatę, którego nie trzeba będzie w przyszłości wykreślać za opłatą już na wniosek właściciela.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie będzie zgadzał się z zawartą w zaświadczeniu informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, będzie mógł złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji.

Podmioty zwolnione z obowiązku wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia

Za przekształcenie opłaty nie wnoszą osoby fizyczne lub ich spadkobiercy oraz spółdzielnie mieszkaniowe, w przypadku gdy wniosły jednorazowo opłaty roczne za cały okres użytkowania wieczystego lub użytkowanie wieczyste uzyskały na podstawie innych tytułów prawnych, w zamian za wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa przed dniem 5 grudnia 1990 r.

Szczegółowe informacje i wyjaśnienia w sprawie przekształcenia gruntów Gminy Miasta Radomsko można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Radomsko (III piętro, p.305, tel. 44 685 44 95)