Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

23 marca 2016


 Prezydent Miasta Radomsko przypomina, że do dnia 11 kwietnia 2016 r. można składać wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Krasickiego, Transportowej, Sucharskiego podjętego Uchwałą Nr XIV/84/15 z dnia 9 września 2015 r.         

                       

Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku (pok. 201), 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym na adres email: um@radomsko.pl. Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.

 

 Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta w Radomsku (pok. 201), 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.