Mikrogranty w Łódzkiem 2019

24 kwietnia 2019


Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS prowadzi nabór wniosków w programie "Mikrogranty w Łódzkiem 2019: 20 lokalnych inicjatyw".

Mikrogranty to środki na wsparcie przedsięwzięć lokalnych inicjatyw grup nieformalnych mieszkańców województwa łódzkiego w wysokości 4 000 zł. Program finansowany jest ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Celem Programu jest zwiększenie zaangażowania obywateli, mieszkańców województwa łódzkiego w życie publiczne poprzez wspieranie mikrograntami w wysokości 4000 zł 20 lokalnych inicjatyw, wyłonionych w trybie konkursowym. Typy wspieranych w 2019 roku lokalnych inicjatyw powinny mieścić się w sferze zadań publicznych określonych  w art. 4 UoDPPioW i obejmować:

- inicjatywy i wydarzenia realizowane na rzecz mieszkańców województwa łódzkiego, o charakterze włączającym do wspólnego działania, pobudzające lokalną aktywność;

- inicjatywy służące rozwojowi społeczności lokalnej oraz wzmacniające tożsamość regionalną.

Realizatorami  przedsięwziąć mogą być są grupy nieformalne (nie mniej niż 3 osoby pełnoletnie, mieszkańcy województwa łódzkiego). Grupa nieformalna składa wniosek pośrednictwem organizacji pozarządowej lub podmiotu wskazanego w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które pełnić będą rolę Patrona użyczającego osobowości prawnej.

Wnioski należy składać wyłącznie w generatorze ofert dostępnym pod adresem: https://opus.org.pl/mikrogranty-w-lodzkiem-2019-20-lokalnych-inicjatyw-1686

Termin składania wniosków  od 23.04.2019 r. do  17.05.2019 r.

Okres realizacji projektów od 01.07.2019 r.  do 08.12.2019 r.

Kontakt: Maria Magdalena Poulain - koordynator projektu

tel. 603 866 547, e-mail: mpoulain@opus.org.pl