Nabór zgłoszeń kandydatów na ławników

1 grudnia 2017


Prezydent Miasta Radomsko informuje, iż w terminie do dnia 31 grudnia 2017r. można zgłaszać kandydatów w ramach uzupełniających wyborów na ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb na kadencję 2016-2019.

Zgłoszenia należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1)    posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2)    jest nieskazitelnego charakteru;
3)    ukończył 30 lat;
4)    jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5)    nie przekroczył 70 lat;
6)    jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7)    posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikiem nie mogą być:
1)    osoby zatrudnione w sądach powszechnych i w innych sądach oraz w prokuraturze;
2)   osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3)    funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4)    adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5)    radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6)    duchowni;
7)    żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8)    funkcjonariusze Służby Więziennej;
9)    radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
1)    prezesi właściwych sądów;
2)    stowarzyszeni;
3)    inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych;
4)    co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy (miasta).

Termin zgłaszania kandydatów w ramach uzupełniających wyborów na ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim upływa 31 grudnia 2017 roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Kartę zgłoszenia kandydata na  ławnika można pobrać w Urzędzie Miasta Radomska, w Biurze Rady pokój 101 w godzinach 8:00 – 15:00, dostępna jest również na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.bip.radomsko.pl oraz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl.

Do karty należy dołączyć następujące dokumenty:
1)   informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2)   oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3)   oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawionych władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4)   zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 581), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5)   dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego;
6)   do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji;
7)   do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierających imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w pkt.1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w pkt. 6 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawach zgłaszania kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w pkt.7.

Wybory ławników odbędą się najpóźniej w lutym 2018 roku.   

Koszty opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, opłaty za badania oraz wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.

Kandydaci przed wyborami podlegają zaopiniowaniu przez zespół powołany przez Radę Miejską, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
Komendant Wojewódzki Policji w  Łodzi udziela Radzie Miejskiej informacji o kandydacie na ławnika uzyskanej i sporządzonej na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.

Termin zgłaszania kandydatów w ramach uzupełniających wyborów na ławników do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. - do 31 grudnia 2017 r. w Urzędzie Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 w Biurze Podawczym (parter) w godzinach 8:00 - 15:00.

Zgłoszenia kandydatów niezgodne z wymogami formalnymi lub te, które wpłyną po terminie (czyli po 31 grudnia 2017 r.) pozostaną bez rozpatrzenia.

Kartę wraz z załączonymi dokumentami podmiot zgłaszający kandydata na ławnika lub kandydat, który nie został wybrany na ławnika, odbiera w terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów. W przypadku nieodebrania powyższych dokumentów podlegają one zniszczeniu przez komisję powołaną przez Radę Miejską w terminie 30 dni po upływie powyższego terminu.