Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w 2022 roku.

Rodzaje zadań publicznych i wysokość środków finansowych przeznaczonych na wsparcie ich realizacji:

  1. Edukacja kulturalna i artystyczna mieszkańców Radomska (stałe formy pracy artystycznej) - planowane środki finansowe: 40.000,00 zł,

  1. Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze ponadregionalnym - planowane środki finansowe: 50.000,00 zł,

  1. Wspieranie organizowanych na terenie miasta wydarzeń kulturalnych i artystycznych o charakterze lokalnym i środowiskowym - planowane środki finansowe: 19.000,00 zł,

  1. Wspieranie amatorskiej twórczości artystycznej seniorów - planowane środki finansowe: 5.000,00 zł,

  1. Wspieranie niekomercyjnych, nie przeznaczonych do sprzedaży projektów wydawniczych, tematycznie związanych z historią Radomska - planowane środki finansowe: 6.000,00 zł.

Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2022r.

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia Nr 7/2022 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 10 stycznia 2022 r. Treść zarządzenia została zamieszczona w tym miejscu.