Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.

Dofinansowanie mogą otrzymać organizacje pozarządowe, które spełnią wymagania zawarte w ogłoszeniu o konkursie, a rodzaj planowanych do realizacji zadań mieści się w poniższym zakresie:

1. Wspieranie Klubów Abstynenckich oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami są osoby uzależnione i ich rodziny – 60.000,00 zł.

2. Realizacja programów profilaktycznych i edukacyjnych dotyczących zażywania substancji odurzających nowej generacji skierowanych do młodzieży szkolnej i ich rodziców - 10.000,00zł

Szczegółowe warunki konkursu określone zostały w ogłoszeniu będącym załącznikiem do Zarządzenia Nr 15/2022 Prezydenta Miasta Radomska z dnia 20 stycznia 2022 r

Termin składania ofert upływa w dniu 2 lutego 2022 r. - decyduje data wpływu do Biura Podawczego Urzędu Miasta.