Nowy Kodeks Etyki w Urzędzie Miasta

21 maja 2019


 Nowy Kodeks Etyki pracowników obowiązuje w Urzędzie Miasta Radomska od 17 maja 2019 r.

Nowy Kodeks został wprowadzony zarządzeniem prezydenta z dnia 17 maja 2019 r. na podstawie Ustawy o finansach publicznych oraz w oparciu o komunikat ministra finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Porzedni Kodeks obowiązywał od 2005 r. 

Kodeks Etyki wyznacza zasady postępowania pracowników Urzędu Miasta Radomska w związku wykonywaniem przez nich swoich obowiązków. Kodeks jest potwierdzeniem najwyższych standardów uczciwości i rzetelności, dobrych intencji i zrozumienia w relacjach oraz kontaktach z mieszkańcami i innymi interesantami Urzędu.

Kodeks mówi też, że pracownicy wykonują swoje zadanie z należytą starannością, wykorzystując w sposób najlepszy swoją wiedzę i umiejętności zgodnie z obowiązującym prawem oraz szanują prawo klientów do informacji, mając na względzie jawność działania administracji publicznej, dochowując jednocześnie tajemnicy ustawowo chronionej.

Z dokumentem musi się zapoznać każdy z pracowników Urzędu Miasta Radomska oraz zobowiązać się do przestrzegania zasad z niego wynikających.