OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

23 marca 2017


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 02.03.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy i przebudowy elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia polegającej na:

- budowie i przebudowie linii kablowej średniego napięcia;
- budowie kontenerowej stacji transformatorowej Sn/nN;
- budowie i przebudowie linii kablowych niskiego napięcia;
- budowie i przebudowie linii napowietrznych niskiego napięcia

w Radomsku na działkach nr ew. 151/8, 170/10, 171/2, 172/2, 173/2, 174/3, 175/3, 176/5, 186/1, 361/6, 361/7, 362/2 i 362/1 obręb 11 przy ulicy Raciborskiego w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).