OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

23 marca 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 14.03.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1kV polegającej na budowie linii kablowych nN 0,4kV wraz z zabudową latarni oświetleniowych na działce nr ew. 174/26 obręb 26 położonej przy ulicy Krakowskiej w Radomsku oraz na działce nr ew. 1 obręb 17 położonej przy ulicy Brzeźnickiej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).