OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

27 kwietnia 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm. ) w dniu 21.04.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.7.2017.DF dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4 kV oświetlenia ulicznego wraz z zabudową 15 szt. latarni oświetleniowych, budowie, przebudowie i rozbiórce linii napowietrznej średniego napięcia SN 15kV na terenie działek nr ewid.  509/2, 521, 520/1, 520/2, 519, 518, 509/3, 509/5, 520/3, 526/1, 550, 551/1, 551/2, 552/2, 553/2, 554, 553/1  i 564/1 obręb 44, przy ul. Suchrskiego w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www/radomsko.pl w zakładce ogloszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.