OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

27 kwietnia 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 ze zm.) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że decyzją znak: TRM.6733.11.2017.DF z dnia 21.04.2017r. zostało umorzone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegajacego na budowie bezobsługowej stacji bazowej telefonii komórkowej nr RDM3305E o max wysokości 61,95 m n.p.t. na terenie działek nr ewid. 104/2 i 105 obręb 29,  przy ul. Spacerowej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące ww inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www/radomsko.pl w zakładce ogloszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.