Obwieszczenie Prezydenta Miasta

22 stycznia 2016




    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn zm.) w dniu 13.01.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy i przebudowy elektroenergetycznej  sieci średniego i niskiego napięcia polegającej na:
budowie i przebudowie linii kablowych średniego napięcia;
budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN;
budowie i przebudowie linii kablowych niskiego napięcia;
budowie i przebudowie linii napowietrznych niskiego napięcia;
demontażu istniejącej budynkowej stacji transformatorowej SN/nN;
demontażu istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia;  
na działkach nr ew. 38/1, 42/1 i 47/32 obręb 10 położonych przy ul. Św. Rozalii  w Radomsku.   
Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).