OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

28 lipca 2017


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w dniu 18.07.2017 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci ciepłowniczej napowietrznej, parowej oraz wodnej sieci ciepłowniczej, podziemnej z rur preizolowanych do celów grzewczych budynków mieszkalnych, handlowych i przemysłowych na działkach nr ewid. 2/5 obręb 15, 18/18, 18/21, 18/23, 18/49, 18/50, 18/52 obręb 9 położonych przy ul. 11-go Listopada w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).    
   
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: www.radomsko.pl, w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.