OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

28 lipca 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r. poz. 1073) w dniu 26.07.2017r. została wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.28.2017.KS dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na montażu prefabrykowanej trybuny sportowej, ogrodzenia trybuny z dwiema furtkami wejściowymi, wymianie ogrodzenia na nowe, brama+furtka, ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej przewidzianego do realizacji: ul. Brzeźnicka w Radomsku, działka Nr ewid. 266 (obręb 15, Radomsko).

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska- www.radomsko.pl, w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska