OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

1 sierpnia 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że postanowieniem znak: TRM.6733.5.2017.AS z dnia 28.07.2017r. wznowił postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanału deszczowego dla odwodnienia skrzyżowania ulic Piłsudskiego i Żeromskiego z odprowadzeniem wód do rzeki Radomki na działkach nr ew. 208/8, 208/6, 175/7, 194/1 i 194/2 obręb 18 i działkach nr ew. 4/1 i 1 obręb 26 położonych w Radomsku.