OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

10 sierpnia 2017


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w dniu 01.08.2017r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w nowym śladzie, na odcinku od działki 215/3 obręb 0007 przy skrzyżowaniu ul. Architektów z ul. Narutowicza do wylotu tego kanału do rowu na działce nr ewid. 182 obręb 0006 w Radomsku oraz rozbiórka lub likwidacja poprzez unieczynnienie istniejącego kanału deszczowego i przepustu pod drogą na tym odcinku”, na działkach nr ewid. 241/2, 244/2, 245/1, 245/3, 246/1 i 246/2 obręb 0006; 1/6, 91/1, 215/1, 215/3, 668/1, 668/2, 680 i 686 obręb 0007.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).