Obrady IV Sesji Rady Miejskiej

30 stycznia 2019


Podczas IV Sesji Rady Miejskiej w Radomsku zabezpieczono m.in. środki finansowe na dodatkowe inwestycje, zmieniono wysokość diet radnych oraz nadano nową nazwę jednej z miejskich ulic.

Podczas sesji wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne – przebudowę ulicy Spacerowej polegającej na kompleksowej przebudowie jezdni, budowie chodników, ścieżki rowerowej na blisko dwukilometrowym odcinku ulicy począwszy od skrzyżowania z ulicą Józefa Piłsudskiego. Miasto znalazło się na ostatecznej liście rankingowej zatwierdzonej przez wojewodę łódzkiego zawierające projekty wybrane do dofinansowania. W budżecie zabezpieczono 5,6 mln zł z przeznaczeniem na udział własny w inwestycji. Jest to niezbędne, by rozpocząć procedurę przetargową.

Dodatkowo zarezerwowano kwotę 200 tysięcy złotych z przeznaczeniem na wykonanie kanalizacji deszczowej wzdłuż chodnika przy ulicy Sierakowskiego. Zmiana ta spowodowana była koniecznością wymiany starej instalacji kanalizacyjnej.

Ponadto radni wyrazili zgodę na odpłatne nabycie przez Miasto Radomsko trzech nieruchomości gruntowych położnych przy ulicy Reymonta. Na zakupionych działkach planowane jest wykonanie parkingu z wjazdem od Alei Jana Pawła II i dojściem od ulicy Reymonta, który obsługiwać będzie centrum miasta.

W trakcie obrad podjęto również uchwałę zmieniającą stawki diet za pracę wykonywaną przez radnych. Ostatnia regulacja stawek wprowadzona została w 2009 roku.

Zmienione stawki diet obowiązywać będą od lutego 2019 roku w następujących wysokościach:

- przewodniczący rady – 2000 zł (przed podwyżką 1950 zł)

- wiceprzewodniczący rady – 1650 zł (przed podwyżką 1420 zł)

- przewodniczący komisji – 1500 zł (przed podwyżką 1220 zł)

- wiceprzewodniczący komisji - 1300 zł

- radny - 1200 zł (przed podwyżką 900 zł)

Na wniosek mieszkańców Radomska nadano nową nazwę jednej z dróg wewnętrznych prowadzącej od ulicy Reymonta do rzeki Radomki. Głosami radnych przyjęto nazwę „Metalurgii”.


Ustalono również nowe górne stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Radomska w wysokości:

- 33 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 110-120 l,

- 47 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 200-240 l,

- 85 zł za jednorazowe opróżnienie pojemnika o pojemności 700-770 l,

- 100 zł za jednorazowy odbiór 1 m3 odpadów z pojemników o pojemności 1,1 – 10 m3,

- 200 zł za jednorazowy odbiór 1 m3 odpadów przy załadunku ręcznym,

- za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych których górna stawka za odbiór 1 m3 odpadów wynosi 200 zł.

-za opróżnienie zbiornika bezodpływowego i transport nieczystości ciekłych w wysokości 40 zł za 1 m3.