OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

27 kwietnia 2017


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm. ) w dniu 19.04.2017r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.6.2017.DF dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1 kV polegająca na budowie linii kablowej nN 0,4kV wraz z zabudową złącza kablowego na terenie działek nr ewid. 190, 202/1 i 202/2 obręb 28 w Radomsku, ul. Spacerowa.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni    od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www/radomsko.pl w zakładce ogloszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.