OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

20 października 2016


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 10.10.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  pn. Budowa sieci elektroenergetycznej o napięciu do 1kV polegająca na budowie linii kablowych nN 0,4kV wraz z zabudową latarni oświetleniowych.
Teren inwestycji obejmuje działkę nr ewid. 546 obręb 38, działkę nr ewid. 5 obręb 18, działki nr ewid. 182/4, 39/17 obręb 27, działki nr ewid. 179/1, 179/11 obręb 26 przy ul. Łódzkiej, Armii Krajowej, Leszka Czarnego, Piastowskiej, Kościuszki w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni  od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).