OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

14 września 2018


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA  RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w dniu 05.09.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.27.2018.AM dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.:
Budowa i przebudowa elektroenergetycznej sieci średniego i niskiego napięcia polegająca na:
1. budowie i przebudowie linii napowietrznej średniego napięcia,
2. budowie linii kablowej średniego napięcia,
3. budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN,
4. budowie linii kablowych niskiego napięcia
na fragmentach działek i działkach nr ew. 526/1, 526/2, 509/6, 509/5, 563/1, 562/3, 563/2,  obręb 44 Radomsko oraz 502/1, 502/2, 503/2, 503/1, 501, 504 obręb 1 w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.