OBWIESZCZENIE

28 lipca 2017


OBWIESZCZENIE
z dnia 27 lipca 2017r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu
pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku”.

Na podstawie art. 48 ust. 2 i 4, w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.)  Prezydent Miasta Radomsko podaje do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku”.

Zgodnie z art. 57 ust.1 pkt 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.) Prezydent Miasta Radomska wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi z wnioskiem o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku”. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi w piśmie znak PWIS.NSOZNS.9022.1.368.2017.DW z dnia 25 lipca  2017r. uzgodnił pozytywnie odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, pismem znak WOOŚ.411.69.2017.AJa.3 z dnia 5 lipca 2017 r. przychylił się do wniosku i uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu dokumentu uznając, że realizacja postanowień niniejszego programu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę uwarunkowania określone w art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353 ze zm.), a w szczególności charakter działań przewidzianych do realizacji, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz w oparciu o uzgodnienia  Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi oraz uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi na podstawie art. 48 ust 1 i 2 ww. ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku”.   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

1) na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5,

2) na stronie internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomsko (www.bip.radomsko.pl), w zakładce „Ogłoszenia i komunikaty”,

3) na stronie internetowej (www.radomsko.pl),

4) w prasie lokalnej.