OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

26 kwietnia 2018


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA  RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) w dniu 19.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie ul. Kilińskiego w Radomsku wraz z budową chodnika, budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi, budową linii kablowej nN 0,4kV, budową latarni oświetlenia ulicznego oraz usunięciem ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą, na działkach o nr ewid. 151/8, 361/10, 186/2, 170/10, 186/1, 171/2, 172/2, 173/2, 174/3, 175/3, 176/5, 177/5, 178/4, 180/22, 180/16, 181/8, 182/3, 183/2, 184/2, 185/12 , obręb 11 w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).      

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.