OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

4 maja 2018


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) w dniu 02.05.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.8.2018.KI dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie sieci ciepłowniczej na działkach nr ewid. 113/1 i 231/79 obręb 11, przy ul. Jagiellońskiej w Radomsku.  

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.