OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

4 maja 2018


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.zm.) w dniu 24.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi oraz budowy przepustu drogowego, na działkach nr ewid. 568 i 546 obręb 38 – ulica Łódzka w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).   

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska- www.radomsko.pl, w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.