OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

4 maja 2018


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA  RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. 2017r. poz. 1073) w dniu 23.04.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV oświetlenia ulicznego wraz z latarniami przebiegająca przez działki: o nr ewid. 83/2, obręb 37  i nr ewid. 29/1, obręb 40, ul. Jana Kazimierza w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).      

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska: www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.