OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

26 października 2018


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA  RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w dniu 23.10.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.31.2018.AM dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. budowa odwodnienia działki nr ewid. 848/1, obręb 41 w Radomsku, na działkach o: nr ewid. 767/1, obręb 8 i nr ewid. 848/1, obręb 41, przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).      

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.