OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

2 listopada 2018


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ) w dniu 29.10.2018r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.30.2018.DF dla przedsięwzięcia polegającego na budowie  stacji transmisyjnej WA-0169 wraz z wieżą telekomunikacyjną oraz wewnętrzną linią zasilania na fragmencie działki nr ewid. 143 obręb 28 położonej przy ul. Grzybowej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.