OBWIESZCZENIE

22 lutego 2019


Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.   - Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 15.02.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.39.2018.DF dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektroenergetycznych sieci kablowych średniego napięcia 15 kV oraz jednej sieci napowietrznej średniego napięcia 15 kV na terenie działek nr ewid. 91, 98/2, 99/2, 100/2, 106, 112 obręb 29, nr ewid. 90, 91, 92, 93, 94/3 obręb 30 w rejonie ul. Stara Droga i ul. Spacerowej Radomsku.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 204) codziennie w godzinach urzędowania. Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:
- na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,
- na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,
- w lokalnej prasie.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.