OBWIESZCZENIE

6 marca 2019


OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.   - Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 5 marca 2019r. została wydana decyzja znak: TRM.6733.16.2017.DF zmieniajaca decyzję Prezydenta Miasta Radomska znak: TRM.6733.16.2017.DF z dnia 4 maja 2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Kompleksu Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych obejmującej budowę basenu kąpielowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w skład której wchodzą m.in. atrakcje wodne, niecki zewnętrzne w tym wodny plac zabaw, ścieżka edukacyjna, dojścia, dojazdy, parking dla samochodów osobowych oraz autokarów, elementy małej architektury, oświetlenie terenu oraz zewnętrzne instalacje wodno-kanalizacyjne, na terenie działek  nr ewid. 228/36, 228/37, 228/79, 228/120 obręb 32 przy ul. Św. Jadwigi Królowej w Radomsku.

Zmiana dotyczy pkt 2 ust. 1 lit "h" cyt. wyżej decyzji, tj. zwiększenia powierzchni niecek basenowych wewnętrznych.

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 204) codziennie w godzinach urzędowania.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

-        na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,

-        na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,

-        w lokalnej prasie.

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.