OBWIESZCZENIE

26 lipca 2019


OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 z późn. zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 22.07.2019r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.18.2019.DF dla przedsięwzięcia polegającego na:

-        budowie i rozbiórce stanowiska słupowego SN 15kV – 1 szt.

-        budowie linii kablowej SN 15kV – około 1300 mb.

-        budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4kV – 1 szt.

-        budowie linii kablowych nN 0,4kV – około 90 mb.

-        budowie złącza kablowo-pomiarowego – 2 szt.

-         budowie szafki oświetlenia ulicznego – 1 szt.

Lokalizacja inwestycji: Radomsko, ul. Krańcowa, działki nr ewid. 125 (obręb 14 Radomsko), 66/3, 65, 76/1, 76/15, 76/14, 76/25, 77, 88/1 (obręb 23 Radomsko),  137 (obręb 22 Radomsko).

            Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 204) codziennie w godzinach urzędowania.

      Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska

            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

-        na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,

-        na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,

-        w lokalnej prasie.

 

            Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.