OBWIESZCZENIE

23 sierpnia 2019
OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn.zm.), zgodnie z art. 49 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.)

PREZYDENT MIASTA RADOMSKA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

informację, że w dniu 19.08.2019 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.30.2019.KK dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN w Radomsku, ul. Św. Jadwigi Królowej w celu przyłączenia do sieci dystrybucyjnej nN kompleksu basenowego polegająca na: 1) budowa stacji transformatorowej SN/nN, 2) linii kablowych SN – 2 szt., przy ul. Św. Jadwigi Królowej w Radomsku, działka nr ewid. 228/26 i 228/72 (obręb 0032 Radomsko).

Z treścią decyzji można zapoznać się w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (II piętro, pok. 203) codziennie w godzinach urzędowania.

Od wyżej wymienionej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od skutecznego doręczenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Prezydenta Miasta Radomska.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Radomska,

  • na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia,

  • w lokalnej prasie.

 

Niniejsze obwieszczenie uznaje się za skutecznie doręczone po upływie 14 dni od dnia jego opublikowania.