OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO

15 czerwca 2018


OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA  MIASTA  RADOMSKA

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) w dniu 06.06.2018 r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.14.2018.AM dla zamierzenia inwestycyjnego p.n. przebudowa ul. Kilińskiego w Radomsku wraz z budową chodnika, budową sieci kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami i wpustami deszczowymi, budową linii kablowej nN 0,4kV, budową latarni oświetlenia ulicznego oraz usunięciem ewentualnych kolizji z istniejącą infrastrukturą, na działkach o nr ewid. 151/8, 361/10, 186/2, 170/10, 186/1, 171/2, 172/2, 173/2, 174/3, 175/3, 176/5, 177/5, 178/4, 180/22, 180/16, 181/8, 182/3, 183/2, 184/2, 185/12, obręb 11 w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.