OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

14 lipca 2017


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2016r. poz. 778 z późn. zm. ) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że w dniu 07.07.2017r. zostało wydane postanowienie znak: TRM.6733.13.2017.DF wyjaśniające treść decyzji Prezydenta Miasta Radomska z dnia 12.05.2017r. znak: TRM.6733.13.2017.DF o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego zmianie sposobu użytkowania pomieszczenia gospodarczego na salę lekcyjną, na terenie działki nr ewid. 277/3 obręb 30 przy ul. Marii Dąbrowskiej 27 w Radomsku.  

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www/radomsko.pl w zakładce ogloszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.