OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

19 lipca 2017


PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

INFORMUJE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 z późn. zm.) w dniu 17.07.2017r. została wydania decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TRM.6733.26.2017.KS dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rewitalizacji parku przy ul. Reymonta w Radomsku obejmująca zmianę zagospodarowania wraz z budową oświetlenia i przebudową infrastruktury technicznej na działce nr ew. 2/4 obręb 18 położonej w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące ww. inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).       

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska- www.radomsko.pl, w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.