OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

7 września 2018


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) w dniu 30.08.2018 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie drogi gminnej ul. Obrońców Westerplatte w Radomsku wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz linii kablowej oświetlenia ulicznego i słupami oświetleniowymi, na działkach o nr ewid. 185/8, 237/2, 453/4, 288/8, 185/5, obręb 8 w Radomsku oraz na działce o nr ewid. 1/24, obręb 9 w Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.