OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

1 kwietnia 2016


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn. zm. ) w dniu 18.03.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżki rowerowej wraz z budową chodnika i budową sieci elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego na terenie działek nr ewid. 125/1, 122, 123, 124/1, 182, 183/8 obręb 6 oraz na terenie działki nr ewid. 6/4 obręb 10, od ul. Orzeszkowej do ul. Kraszewskiego w Radomsku.                                 

 

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Architektury, Budownictwa i  Planowania Przestrzennego).