OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

1 kwietnia 2016


 

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

            Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późn zm.) w dniu 22.03.2016r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr ew. 83/2, 77, 70/5, 70/4, 70/11, 70/18, 70/16 obręb 23 położonych przy ulicy Krańcowej w Radomsku.

 

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 202 (Wydział Architektury, Budownictwa i Planowania Przestrzennego).