OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

14 grudnia 2018


OBWIESZCZENIE

 PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1945 ) w dniu 28.11.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektroenergetycznych sieci kablowych średniego napięcia 15 kV oraz jednej sieci napowietrznej średniego napięcia 15 kV  na terenie działek nr ewid. 91, 98/2, 99/2, 100/2, 106, 112 obręb 29, nr ewid. 90, 91, 92, 93, 94/3 obręb 30 w rejonie ul. Stara Droga i ul. Spacerowej Radomsku.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska ul. Tysiąclecia 5 pok. 204 (Wydział Rozwoju Miasta).      

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www/radomsko.pl w zakładce ogloszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.