OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

22 lutego 2019


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) w dniu 07.02.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie tężni solankowej wraz z niezbędnymi instalacjami wodno-kanalizacyjnymi i elektrycznymi, przyłączem wodociągowym, instalacją elektryczną pozalicznikową, bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości ciekłe, utwardzeniem, małą architekturą na działkach o nr ewid. 420, 231/113, 231/28, obręb 27 w Radomsku, na Osiedlu Tysiąclecia pomiędzy ul. Jagiellońską i ul. Leszka Czarnego.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.