OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

4 marca 2019


Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) w dniu 20.02.2019 r., na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp z o.o. z dnia 7 lutego 2019 r., zmieniony w dniu 20 lutego 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie sieci gazowej na działkach o nr ewid. 199/2 i 182/7 w obrębie 20; na dz. nr ewid. 100 i 415/3 w obrębie 19, na dz. nr ewid. 113/1 i 113/2 w obrębie 27; na dz. nr ewid. 179/1 i 307/1 w obrębie 26 oraz na dz. nr ewid. 23/9 w obrębie 31 w Radomsku, na ul. Stodolnej, Wyszyńskiego, Jagiellońskiej, Starowiejskiej i Armii Krajowej.

Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 202 (Wydział Rozwoju Miasta).

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.