OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

8 marca 2019


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA  MIASTA  RADOMSKAZgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 1945) w dniu 27.02.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci SN i nN dla potrzeb przyłączenia odbiorcy w m. Radomsko, ul. Generała Andersa, działka o nr ewid. 662, zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 694, 693, 775/3, 618, 614, obręb 39 i na działkach o nr ewid. 662, 657, obręb 41, przy ul. Generała Andersa i Stobieckiej w Radomsku.


Uwagi i wnioski dotyczące w/w inwestycji można składać w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, pok. 203 (Wydział Rozwoju Miasta).


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska www.radomsko.pl w zakładce ogłoszenia oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Radomska.