OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

27 kwietnia 2016


OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA RADOMSKA

 

             Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 ) Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że postanowieniem znak: TRM.6733.4.2016.DF z dnia 19.04.2016r. zostało podjęte zawieszone postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego  polegającego na budowie rowu z przepustami oraz budowie kanalizacji deszczowej  przy drodze wewnętrznej urządzonej na działkach nr ewid. 726, 798, 518 obręb 41 w Radomsku  wraz z budową wylotu do istniejącego rowu R-A i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, a w szczególności: przebudową sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia, przebudową sieci wodociągowej, przebudową sieci telekomunikacyjnej, przebudową kanalizacji kablowej telekomunikacyjnej na terenie działek nr ewid. 518, 726, 754, 558, 578, 798, 832/2, 530, 531, 532/1, 532/2, 739, 740, 731, 732, 741, 742/1, 742/2, 534, 789, 793, 794, 516/2, 575 obręb 41 położonych przy ul. Brzeźnickiej w Radomsku.